Menu Content/Inhalt
Ulgi
08.01.2007.
  • Na wszystkich kursach obowiązują ulgi wynikające
    z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
    o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
    środkami publicznego transportu zbiorowego

BILETY JEDNORAZOWE:

Ulga w wysokości 100% przysługuje:
- Dzieciom do lat 4 (pod warunkiem nie korzystania przez dziecko
z oddzielnego miejsca do siedzenia)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
- Funkcjonariuszom Straży Granicznej (w czasie wykonywania
czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiejszlaków ko­munikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym
przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży
Granicznej
) -
w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej,
ekspresowej

WAŻNE:

Jako Ulgę 100% należy rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej
przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.

Ulga w wysokości 95% przysługuje:
- Opiekunowi osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
-
(jedna osoba pełnoletnia) - w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
,
pośpiesznej

- Opiekunowi (przewodnikowi) inwalidy wojennego
i wojskowego I grupy
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej,
pośpiesznej

- Przewodnikowi lub opiekunowi towarzyszącemu w czasie
podróży osobie niewidomej lub ociemniałej
(należy przez to
rozumieć jedną osobę w przy­padku osoby niewidomej, która ukończyła
13 lat albo psa – przewodnika)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej,
pośpiesznej

Ulga w wysokości 93% przysługuje:
- Osobom niewidomym uznanym za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji: zwykłej

Ulga w wysokości 78% przysługuje:
- Dzieciom do lat 4 (zajmującym osobne miejsce) - w komunikacji:
zwykłej, przyśpieszonej

- Umundurowanym funkcjonariuszom Straży Granicznej
(w czasie wykonywania czynności służbowych
związanych z ochroną
granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych,
służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą
ruchu granicznego)
- w komunikacji: zwykłejprzyśpieszonej
- Funkcjonariuszom celnym (w czasie wykonywania czynności
służbowych kontroli
określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
z późn. zm.1)
)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
- Umundurowanym policjantom (w czasie wykonywania
czynności służbowych,
w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach
organów egzekucyjnych
)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
- Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych
(w czasie wykonywania czynności urzędowych
patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu
zbiorowego)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej

- Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub dotkniętym
inwalidztwem
(Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd
z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej,
ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej,
pośpiesznej

- Jednemu z rodziców lub opiekunowi dzieci i młodzieży
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
(Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania
lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki
opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno
-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny
- i z powrotem)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej
- Żołnierzom (odbywającym niezawodową służbę wojskową,
z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby
spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych)
-
w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej

- Inwalidom wojennym i wojskowym I grupy - w komunikacji:
zwykłej
, przyśpieszonej
, pośpiesznej
- Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
-
w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
pośpiesznej

Ulga w wysokości
51% przysługuje:
-
Osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: przyśpieszonejpośpiesznej


Ulga w wysokości 49% przysługuje:
-
Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji
(
z wyłączeniem
osób niewidomych uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji)

(za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji należprzyjąć osoby całkowicie
niezdolne do pracy oraz niezdolne o samodzielnej egzystencji, w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo
po­siadające znaczny stopień iepełnosprawności, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej  społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych,
bądź inwalidów  grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy)
-
w komunikacji: zwykłejUlga w wysokości 37% przysługuje:
- Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - w komunikacji:
przyśpieszonej
, pośpiesznej
- Osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej,
pośpiesznej
-
Dzieciom w wieku 4 - 5 lat (powyżej 4 lat - do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
) - w komunikacji:
zwykłej
, przyśpieszonej

- Inwalidy wojennego i wojskowy nie zaliczany do I grupy inwalidów
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej
- Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi
lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych

- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej

 

BILETY MIESIĘCZNE:

Ulga w wysokości 93% przysługuje:
- Osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: zwykłej

Ulga w wysokości 78% przysługuje:
- Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnejo lub dotkniętej inwalidztwem
(Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji,
ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno -pedagogicznej)
-
w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej
, pośpiesznej

Ulga w wysokości 51% przysługuje:
-
Osobom niewidomym uznanym za niezdolnej do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: przyśpieszonejpośpiesznej
- Studentom do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły
studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku,
w
którym ukończyły te studia)
- w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonej


Ulga w wysokości 49% przysługuje:
- Dzieciom i młodzieży (w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego o ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub onadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życi
a) -
w komunikacji: zwykłej, przyśpieszonejUlga w wysokości 37% przysługuje:
- Nauczycielom (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych oraz nauczycielom akademickim)
- w komunikacji: zwykłej
- Osobom niewidomym lub ociemniałym, jeśli nie są uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji:
zwykłej, przyśpieszonej
, pośpiesznej


Zmieniony ( 21.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł

Migawki