Menu Content/Inhalt
Ulgi
08.01.2007.
  • Na wszystkich kursach obowi?zuj? ulgi wynikaj?ce
    z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
    o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
    ?rodkami publicznego transportu zbiorowego

BILETY JEDNORAZOWE:

Ulga w wysoko?ci 100% przys?uguje:
- Dzieciom do lat 4 (pod warunkiem nie korzystania przez dziecko
z oddzielnego miejsca do siedzenia)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
- Funkcjonariuszom Stra?y Granicznej (w czasie wykonywania
czynno?ci s?u?bowych zwi?zanych z ochron? na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiejszlaków ko­munikacyjnych o szczególnym znaczeniu mi?dzynarodowym
przed przest?pczo?ci?, której zwalczanie nale?y do w?a?ciwo?ci Stra?y
Granicznej
) -
w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej, po?piesznej,
ekspresowej

WA?NE:

Jako Ulg? 100% nale?y rozumie? uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej
przewo?nika biletu z ulg? 100% wydawanego nieodp?atnie.

Ulga w wysoko?ci 95% przys?uguje:
- Opiekunowi osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
-
(jedna osoba pe?noletnia) - w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
,
po?piesznej

- Opiekunowi (przewodnikowi) inwalidy wojennego
i wojskowego I grupy
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej,
po?piesznej

- Przewodnikowi lub opiekunowi towarzysz?cemu w czasie
podró?y osobie niewidomej lub ociemnia?ej
(nale?y przez to
rozumie? jedn? osob? w przy­padku osoby niewidomej, która uko?czy?a
13 lat albo psa – przewodnika)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej,
po?piesznej

Ulga w wysoko?ci 93% przys?uguje:
- Osobom niewidomym uznanym za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji: zwyk?ej

Ulga w wysoko?ci 78% przys?uguje:
- Dzieciom do lat 4 (zajmuj?cym osobne miejsce) - w komunikacji:
zwyk?ej, przy?pieszonej

- Umundurowanym funkcjonariuszom Stra?y Granicznej
(w czasie wykonywania czynno?ci s?u?bowych
zwi?zanych z ochron?
granicy pa?stwowej, a tak?e w czasie konwojowania osób zatrzymanych,
s?u?by patrolowej oraz wykonywania czynno?ci zwi?zanych z kontrol?
ruchu granicznego)
- w komunikacji: zwyk?ejprzy?pieszonej
- Funkcjonariuszom celnym (w czasie wykonywania czynno?ci
s?u?bowych kontroli
okre?lonej w rozdziale 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S?u?bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
z pó?n. zm.1)
)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
- Umundurowanym policjantom (w czasie wykonywania
czynno?ci s?u?bowych,
w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewo?enia poczty specjalnej, s?u?by
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynno?ciach
organów egzekucyjnych
)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
- ?o?nierzom ?andarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porz?dkowych
(w czasie wykonywania czynno?ci urz?dowych
patrolowania i innych czynno?ci s?u?bowych w ?rodkach transportu
zbiorowego)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej

- Dzieciom i m?odzie?y niepe?nosprawnym lub dotkni?tym
inwalidztwem
(Uprawnienie to obejmuje wy??cznie przejazd
z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szko?y,
szko?y wy?szej, placówki opieku?czo-wychowawczej, placówki
o?wiatowo-wychowawczej, specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego,
specjalnego o?rodka wychowawczego, o?rodka umo?liwiaj?cego dzieciom
i m?odzie?y spe?nianie obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki,
o?rodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy spo?ecznej,
o?rodka wsparcia, zak?adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a tak?e na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej,
po?piesznej

- Jednemu z rodziców lub opiekunowi dzieci i m?odzie?y
dotkni?tych inwalidztwem lub niepe?nosprawnych
(Uprawnienie to obejmuje wy??cznie przejazd z miejsca zamieszkania
lub miejsca pobytu do przedszkola, szko?y, szko?y wy?szej, placówki
opieku?czo-wychowawczej, placówki o?wiatowo-wychowawczej,
specjalnego o?rodka szkolno-wychowawczego, specjalnego o?rodka
wychowawczego, o?rodka umo?liwiaj?cego dzieciom i m?odzie?y spe?nianie
obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki, o?rodka rehabilitacyjno
-wychowawczego, domu pomocy spo?ecznej, o?rodka wsparcia,
zak?adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, a tak?e na turnus rehabilitacyjny
- i z powrotem)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej, po?piesznej
- ?o?nierzom (odbywaj?cym niezawodow? s?u?b? wojskow?,
z wyj?tkiem s?u?by okresowej i nadterminowej oraz osoby
spe?niaj?ce obowi?zek tej s?u?by w formach równorz?dnych)
-
w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej

- Inwalidom wojennym i wojskowym I grupy - w komunikacji:
zwyk?ej
, przy?pieszonej
, po?piesznej
- Cywilnym niewidomym ofiarom dzia?a? wojennych uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
-
w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
po?piesznej

Ulga w wysoko?ci
51% przys?uguje:
-
Osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: przy?pieszonejpo?piesznej


Ulga w wysoko?ci 49% przys?uguje:
-
Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji
(
z wy??czeniem
osób niewidomych uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji)

(za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji nale?przyj?? osoby ca?kowicie
niezdolne do pracy oraz niezdolne o samodzielnej egzystencji, w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych, albo
po­siadaj?ce znaczny stopie? iepe?nosprawno?ci, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej  spo?ecznej oraz zatrudnia­niu osób niepe?nosprawnych,
b?d? inwalidów  grupy, je?eli orzeczenie o niepe?nosprawno?ci nie utraci?o mocy)
-
w komunikacji: zwyk?ejUlga w wysoko?ci 37% przys?uguje:
- Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - w komunikacji:
przy?pieszonej
, po?piesznej
- Osobom niewidomym, je?li nie s? uznane za osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej,
po?piesznej
-
Dzieciom w wieku 4 - 5 lat (powy?ej 4 lat - do rozpocz?cia odbywania
obowi?zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
) - w komunikacji:
zwyk?ej
, przy?pieszonej

- Inwalidy wojennego i wojskowy nie zaliczany do I grupy inwalidów
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej, po?piesznej
- Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renci?ci, inwalidzi
lub osoby b?d?ce ofiarami represji wojennych i powojennych

- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej

 

BILETY MIESI?CZNE:

Ulga w wysoko?ci 93% przys?uguje:
- Osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: zwyk?ej

Ulga w wysoko?ci 78% przys?uguje:
- Dzieciom i m?odzie?y niepe?nosprawnejo lub dotkni?tej inwalidztwem
(Uprawnienie to obejmuje wy??cznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szko?y, placówki opieku?czo - wychowawczej, o?rodka rehabilitacji,
o?rodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy spo?ecznej, o?rodka wsparcia,
zak?adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno -pedagogicznej)
-
w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej
, po?piesznej

Ulga w wysoko?ci 51% przys?uguje:
-
Osobom niewidomym uznanym za niezdolnej do samodzielnej
egzystencji
- w komunikacji: przy?pieszonejpo?piesznej
- Studentom do uko?czenia 26 roku ?ycia (osobom, które uko?czy?y
studia pierwszego stopnia przys?uguje to prawo do dnia 31 pa?dziernika roku,
w
którym uko?czy?y te studia)
- w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonej


Ulga w wysoko?ci 49% przys?uguje:
- Dzieciom i m?odzie?y (w okresie od rozpocz?cia odbywania obowi?zkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego o uko?czenia gimnazjum, szko?y
ponadpodstawowej lub onadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szko?y publicznej, nie d?u?ej ni? do uko?czenia 24 roku ?yci
a) -
w komunikacji: zwyk?ej, przy?pieszonejUlga w wysoko?ci 37% przys?uguje:
- Nauczycielom (szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkó?
publicznych oraz nauczycielom akademickim)
- w komunikacji: zwyk?ej
- Osobom niewidomym lub ociemnia?ym, je?li nie s? uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
- w komunikacji:
zwyk?ej, przy?pieszonej
, po?piesznej


Zmieniony ( 21.03.2013. )
 
« poprzedni artyku

Migawki