Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu osób
08.01.2007.
Spis treści
Regulamin przewozu osób
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

WARUNKI REKLAMACJI

1.Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.
2.Nie wymagają poświadczenia bilety całkowicie niewykorzystane, zwrócone w kasie przewoźnika najpóźniej w przeddzień ważności biletu.
3.Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest cena niewykorzystanego biletu, zwróconego:
- bezpośrednio w kasie nabycia, co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem przejazdu (należność zwraca kasa biletowa)
- w trybie reklamacji złożonej na piśmie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty ważności biletu, po uprzednim poświadczeniu jego niewykorzystania (należność zwraca przewoźnik obsługujący dany kurs)
4.Poświadczenie o niewykorzystaniu biletu dokonuje:
- przed rozpoczęciem przejazdu – uprawniony pracownik przewoźnika w początkowym punkcie odprawy
- po rozpoczęciu przejazdu (w razie częściowego niewykorzystania biletu) – uprawiony pracownik przewoźnika w siedzibie przewoźnika.
5.Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności, nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie,
a podróżny powinien wykupić nowy bilet.
6.Należność za częściowo niewykorzystane bilety zwraca się wyłącznie na podstawie reklamacji. Obsługa autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieniędzy.
7.Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:
- za bilety na przejazd jednorazowy:
a)w razie całkowitego niewykorzystania biletu – zapłaconą należność
b)w razie częściowego niewykorzystania biletu – różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za wykonane świadczenie
- za bilety na przejazd wielokrotny:
a)zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa)
b)należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet zwrócony został w okresie jego ważności, w trybie pisemnej reklamacji.
8.Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu, w którym winny być wykorzystane, chyba że podróżny uzyskał wcześniej poświadczenie niewykorzystania biletu lub udokumentował, że nie mógł go wykorzystać z powodu choroby albo innych ważnych przyczyn, całkowicie od niego niezależnych.
9.Do zwracanych należności określonych w ust. 2 i 5 przewoźnik potrąca 10% odstępnego.
10.Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika i nie skorzystał z przewozu zastępczego.
11.Przepis ust. 10 nie ma zastosowania do przejazdów odbywanych na podstawie biletów na przejazd wielokrotny.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki