Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu os贸b
08.01.2007.
Spis tre禼i
Regulamin przewozu os贸b
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

WARUNKI REKLAMACJI

1.Za ca?kowicie lub cz??ciowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewo?nik obowi?zany jest zwr贸ci? stosown? kwot? nale?no?ci pod warunkiem, ?e podr贸?ny dokona zwrotu lub uzyska po?wiadczenie niewykorzystania biletu przed up?ywem terminu jego wa?no?ci.
2.Nie wymagaj? po?wiadczenia bilety ca?kowicie niewykorzystane, zwr贸cone w kasie przewo?nika najp贸?niej w przeddzie? wa?no?ci biletu.
3.Podstaw? do obliczenia zwracanej nale?no?ci jest cena niewykorzystanego biletu, zwr贸conego:
- bezpo?rednio w kasie nabycia, co najmniej na 15 minut przed rozpocz?ciem przejazdu (nale?no?? zwraca kasa biletowa)
- w trybie reklamacji z?o?onej na pi?mie, najp贸?niej w terminie 30 dni od daty wa?no?ci biletu, po uprzednim po?wiadczeniu jego niewykorzystania (nale?no?? zwraca przewo?nik obs?uguj?cy dany kurs)
4.Po?wiadczenie o niewykorzystaniu biletu dokonuje:
- przed rozpocz?ciem przejazdu – uprawniony pracownik przewo?nika w pocz?tkowym punkcie odprawy
- po rozpocz?ciu przejazdu (w razie cz??ciowego niewykorzystania biletu) – uprawiony pracownik przewo?nika w siedzibie przewo?nika.
5.Bilet po?wiadczony jako niewykorzystany uprawnia podr贸?nego wy??cznie do ubiegania si? o zwrot zap?aconej nale?no?ci, nie przed?u?a si? wa?no?ci tego biletu na przejazd w p贸?niejszym terminie,
a podr贸?ny powinien wykupi? nowy bilet.
6.Nale?no?? za cz??ciowo niewykorzystane bilety zwraca si? wy??cznie na podstawie reklamacji. Obs?uga autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieni?dzy.
7.Do obliczenia zwracanej nale?no?ci przyjmuje si?:
- za bilety na przejazd jednorazowy:
a)w razie ca?kowitego niewykorzystania biletu – zap?acon? nale?no??
b)w razie cz??ciowego niewykorzystania biletu – r贸?nic? mi?dzy zap?acon? nale?no?ci?, a nale?no?ci? przypadaj?c? za wykonane ?wiadczenie
- za bilety na przejazd wielokrotny:
a)zap?acon? nale?no?? za bilet zwr贸cony przed pierwszym dniem terminu jego wa?no?ci (zwrot przyjmuje kasa biletowa)
b)nale?no?? proporcjonaln? do liczby niewykorzystanych przejazd贸w, o ile bilet zwr贸cony zosta? w okresie jego wa?no?ci, w trybie pisemnej reklamacji.
8.Nie przys?uguje zwrot nale?no?ci za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podr贸?nego, zwracane po terminie ich wa?no?ci lub po odje?dzie autobusu, w kt贸rym winny by? wykorzystane, chyba ?e podr贸?ny uzyska? wcze?niej po?wiadczenie niewykorzystania biletu lub udokumentowa?, ?e nie m贸g? go wykorzysta? z powodu choroby albo innych wa?nych przyczyn, ca?kowicie od niego niezale?nych.
9.Do zwracanych nale?no?ci okre?lonych w ust. 2 i 5 przewo?nik potr?ca 10% odst?pnego.
10.Nie stosuje si? potr?cenia odst?pnego i zwraca podr贸?nemu ca?? nale?no?? zap?acon? za przejazd, je?eli odst?pi? on od umowy przewozu z przyczyn wyst?puj?cych po stronie przewo?nika i nie skorzysta? z przewozu zast?pczego.
11.Przepis ust. 10 nie ma zastosowania do przejazd贸w odbywanych na podstawie bilet贸w na przejazd wielokrotny.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki