Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu os贸b
08.01.2007.
Spis tre禼i
Regulamin przewozu os贸b
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEPISY PORZ?DKOWE

1.Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podr贸?ny obowi?zany jest stosowa? si? do przepis贸w porz?dkowych og?aszanych przez przewo?nika oraz do wskaz贸wek kierowcy, kt贸ry odpowiada za zapewnienie w?a?ciwych i bezpiecznych warunk贸w przewozu os贸b i rzeczy.
2.Przy zajmowaniu przez podr贸?nych miejsc w autobusie przewo?nik uwzgl?dnia pierwsze?stwo przejazdu przys?uguj?ce r贸wnorz?dnie (wed?ug kolejno?ci wsiadania) posiadaczom wa?nych na dany kurs bilet贸w miesi?cznych oraz osobom z biletami jednorazowymi zakupionymi na ten kurs w kasie biletowej.
3.Podr贸?ny mo?e zaj?? w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla ka?dej jad?cej
z nim osoby, kt贸rej bilet mo?e okaza?.
4.Podr贸?ny zajmuj?cy miejsce oznaczone napisem b?d? symbolem „dla inwalidy„ lub „dla osoby z dzieckiem na r?ku„ winien je zwolni? dla osoby uprawnionej.
5.W czasie jazdy podr贸?ny powinien zachowa? rozwag? i ostro?no??, a w szczeg贸lno?ci nie powinien otwiera? drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzuca? przez nie jakichkolwiek przedmiot贸w oraz wskakiwa?
i wyskakiwa? z autobusu b?d?cego w ruchu.
6.Podr贸?nemu nie wolno zachowywa? si? w autobusie w spos贸b utrudniaj?cy prac? kierowcy i uci??liwy dla wsp贸?podr贸?nych.
7.We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowi?zuje ustawowy zakaz palenia tytoniu podr贸?nych spo?ywania alkoholu przez podr贸?nych oraz obs?ug?.
8.Przewo?nik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo – korzystaj?c w razie potrzeby z pomocy organ贸w porz?dkowych - usun?? z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
- odmawiaj?ce uiszczenia nale?no?ci za przejazd autobusem,
- nie przestrzegaj?ce, pomimo upomnienia, obowi?zuj?cych przepis贸w i nie podporz?dkowuj?ce si? wskaz贸wkom personelu przewo?nika,
- nietrze?we, zak?贸caj?ce spok贸j, znajduj?ce si? w stanie, kt贸ry z r贸?nych wzgl?d贸w mo?e by? uci??liwy lub niebezpieczny dla otoczenia.
9.Obs?uga autobusu ma prawo odm贸wi? zabrania do przewozu wi?kszej ilo?ci os贸b ni? wynosi liczba miejsc okre?lona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki