Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu os贸b
08.01.2007.
Spis tre禼i
Regulamin przewozu os贸b
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEW脫Z RZECZY PODR脫?NEGO

1.Podr贸?ny, kt贸ry posiada bilet na przejazd ma prawo:
- przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w okre?lonym autobusie,
- przewiezienia ze sob? bezp?atnie:
a)dziecka w wieku do lat 4 je?eli nie ??da dla niego osobnego miejsca,
b)?atwe do przenoszenia przedmioty stanowi?ce baga? r?czny, kt贸re:
- nie tamuj? przej??, nie przeszkadzaj? podr贸?nym i nie nara?aj? ich na niewygod? lub niebezpiecze?stwo
- s? trzymane przez podr贸?nego w r?ku lub na kolanach,
- nie wymagaj? dla ich rozmieszczenia wi?cej przestrzeni ni? ta kt贸r? podr贸?ny ma do dyspozycji na p贸?ce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
c)rzeczy zaliczanych do baga?u r?cznego
d)ma?ych zwierz?t pokojowych (opr贸cz psa i ptak贸w, je?eli nie s? uci??liwe z powodu woni lub ha?asu i s? zabezpieczone przed wyrz?dzeniem przez nie szkody).
e)sk?adanego w贸zka inwalidzkiego, je?eli jest inwalid? poruszaj?cym si? przy jego pomocy
- przewiezienia za op?at? przewidzian? w taryfie, na podstawie biletu baga?owego:
f)rzeczy zabranych do wn?trza autobusu, kt贸rych ilo??, waga i wymiary nie pozwalaj? zaliczy? tych rzeczy do baga?u r?cznego oraz psa. Za przew贸z psa (bez wzgl?du na jego wielko??) pobiera si? op?at? jak za jedn? sztuk? baga?u. Pies musi by? trzymany na smyczy i mie? w?o?ony kaganiec, a jego opiekun winien okaza? przy wsiadaniu do autobusu wa?ne ?wiadectwo szczepienia psa.
g)rzeczy umieszczonych w osobnym schowku baga?owym autobusu.
2.Podr贸?ny obowi?zany jest zachowa? bilet na przejazd i na przew贸z baga?u do czasu zako?czenia podr贸?ny oraz dba? o to, by wsi??? do w?a?ciwego autobusu i wysi??? z niego na w?a?ciwym przystanku.
3.W autobusie nie wolno przewozi?:
- przedmiot贸w mog?cych wyrz?dzi? szkod? podr贸?nym lub mieniu przewo?nika i utrudniaj?cych warunki odbywania podr贸?y,
- rzeczy, kt贸rych przew贸z jest zabroniony na podstawie odr?bnych przepis贸w administracyjnych, celnych i sanitarno – porz?dkowych (m.in. materia?贸w zapalnych, wybuchowych, ?r?cych, truj?cych, radioaktywnych),
- nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy os贸b, kt贸re s? uprawnione do jej noszenia),
- ?ywych zwierz?t, z wyj?tkiem przewidzianych w ust. 4 i 5.
4.Spos贸b post?powania z rzeczami nieodebranymi przez podr贸?nego po zako?czeniu przewozu okre?laj? przepisy o rzeczach znalezionych.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki