Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu osób
08.01.2007.
Spis treści
Regulamin przewozu osób
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU
W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
PKS S. A. w Dzierżoniowie

sporządzony na podstawie Art. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
- Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601),


PRZEPISY OGÓLNE


1.Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, wg sposobu i warunków zawartej umowy przewozu.
2.Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd lub przewóz bagażu oraz udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego - przed rozpoczęciem przewozu.
3.Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni np. posiadacze biletów miesięcznych.
4.Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez przewoźnika taryfa.
5.Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat taryfowych i zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.
6.Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu jeżeli:
- zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,
- podróżny nie zastosował się do przepisów przewozowych,
- ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,
- w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
7.Przewóz uznaje się za rozpoczęty z chwilą , gdy autobus w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
8.Przewoźnik ponosi wobec podróżnego pełne skutki odszkodowawcze w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynikła ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego pracownika.
9.Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego.
10.Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
11.Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym jak za przesyłkę, ponosząc skutki utraty, ubytku lub uszkodzenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
12.Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika
i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
13.Powstanie szkody podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki