Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu os贸b
08.01.2007.
Spis tre禼i
Regulamin przewozu os贸b
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
WYCI?G Z REGULAMINU PRZEWOZU OS脫B I BAGA?U
W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
PKS S. A. w Dzier?oniowie

sporz?dzony na podstawie Art. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
- Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601),


PRZEPISY OG脫LNE


1.Przewo?nik os贸b w regularnej komunikacji publicznej jest zobowi?zany do przewozu os贸b i rzeczy w zakresie wynikaj?cym z podanego do publicznej wiadomo?ci rozk?adu jazdy autobus贸w, wg sposobu i warunk贸w zawartej umowy przewozu.
2.Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spe?nienia przez podr贸?nego warunku nabycia biletu na przejazd lub przew贸z baga?u oraz udokumentowania przys?uguj?cych mu uprawnie? do przejazdu ulgowego lub bezp?atnego - przed rozpocz?ciem przewozu.
3.Przewo?nik mo?e ustali?, ?e z pewnych kurs贸w autobusowych mog? korzysta? w pierwszej kolejno?ci okre?leni podr贸?ni np. posiadacze bilet贸w miesi?cznych.
4.Spos贸b ustalania i wysoko?? op?at za przew贸z os贸b i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnie? do przejazd贸w ulgowych i bezp?atnych okre?la stosowana przez przewo?nika taryfa.
5.Przewo?nik podaje do wiadomo?ci publicznej aktualne tabele op?at taryfowych i zapewnia zainteresowanym podr贸?nym bezp?atny wgl?d do obowi?zuj?cych go przepis贸w przewozowych.
6.Przewo?nik jest zwolniony od obowi?zku przewozu je?eli:
- zachodz? uniemo?liwiaj?ce przew贸z okoliczno?ci, kt贸rych przewo?nik nie m贸g? unikn??, ani zapobiec ich skutkom,
- podr贸?ny nie zastosowa? si? do przepis贸w przewozowych,
- ze wzgl?du na rodzaj przewozu nie ma mo?liwo?ci jego wykonania przy u?yciu posiadanych ?rodk贸w transportowych,
- w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
7.Przew贸z uznaje si? za rozpocz?ty z chwil? , gdy autobus w kt贸rym znajduje si? podr贸?ny ruszy z miejsca odjazdu.
8.Przewo?nik ponosi wobec podr贸?nego pe?ne skutki odszkodowawcze w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkod? powsta?? wskutek op贸?nionego przyjazdu lub odwo?ania kursu przewidzianego w rozk?adzie jazdy odpowiada tylko w贸wczas, gdy wynik?a ona z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa jego pracownika.
9.Zakres i wysoko?? odszkodowania nale?nego podr贸?nemu poszkodowanemu z winy przewo?nika ustala si? na zasadach okre?lonych odno?nymi przepisami ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego.
10.Za rzeczy i zwierz?ta, kt贸re podr贸?ny przewozi ze sob? pod w?asnym nadzorem przewo?nik ponosi odpowiedzialno??, je?eli szkoda powsta?a z jego winy.
11.Przewo?nik odpowiada za rzeczy podr贸?nego umieszczone podczas przewozu w schowku baga?owym jak za przesy?k?, ponosz?c skutki utraty, ubytku lub uszkodzenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
12.Podr贸?ny odpowiada za zawinione przez siebie wzgl?dnie przez osob? pozostaj?c? pod jego bezpo?redni? opiek? uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urz?dze? przewo?nika
i obowi?zany jest zap?aci? odszkodowanie z tego tytu?u w wysoko?ci rzeczywistych koszt贸w wyrz?dzonej szkody.
13.Powstanie szkody podczas przewozu, powinno by? zg?oszone niezw?ocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obs?ug? autobusu.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki