Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow Ulgi arrow Zmiana ulgi BM dla nauczycieli
Zmiana ulgi BM dla nauczycieli
17.12.2013.

Od 1 stycznia 2014 zmieniaj? si? przepisy dotycz?ce ulg,
dla naczycieli i nauczycieli akademickich
przy zakupie
biletów miesi?cznych  – 37%.


Ulgi te w nowym kszta?cie b?d? mia?y mniejsz? zni?k? – 33%.


Dodatkowo do grona osób uprawnionych do ulgi zostali do??czeni
nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych.


PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 pa?dziernika 2013 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
?rodkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy
– Karta Nauczyciela (Dz.U. 2013 poz. 1421) art. 5 ust. 2 otrzyma? brzmienie:

„2. Do ulgi 33% przy przejazdach ?rodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyk?ej,
na podstawie biletów imiennych miesi?cznych,
s? uprawnione nast?puj?ce osoby:
    nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz
    nauczyciele szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó?
ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkó? publicznych;
    nauczyciele akademiccy”.


Bilety miesi?czne dla nauczycieli z okresem wa?no?ci od 1 stycznia 2014
– kupowane w grudniu 2013 roku b?d? mia?y zni?k? 37%, natomiast
te same bilety, zakupione w styczniu b?d? ju? mia?y nowe ceny
(zmniejsza si? zni?ka – do 33%).

Nauczyciele przedszkolni pierwszego zakupu biletu miesi?cznego
b?d? mogli dokona? nie wcze?niej ni? 1 stycznia 2014.

 
nastpny artyku »

Migawki